Darbų sauga ir sveikata

Pagrindinės Darbų Saugos kategorijos

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai (kursai)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija
 • Įmonės saugios būklės įvertinimas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas
 • Konsultavimas saugos ir sveikatos klausimais
 • Konsultavimas tiriant nelaimingus atsitikimus

Organizuojame mokymus:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai (kursai) pagal formaliojo mokymo programas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai (kursai) pagal neformaliojo mokymo programas
 • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymai (kursai) pagal neformaliojo mokymo programas
 • Mokymų programų rengimas pagal kliento poreikį ir darbuotojų mokymai (kursai) pagal šias programas
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymas (visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, II, III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse).
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymas (visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, II, III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse).
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymas (visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, II, III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos kėlimas.
Darbai aukštyje:
 • Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus, mokymas
 • Aukštalipio darbų vadovo mokymas
Auto-, elektrokrautuvai:
 • Krautuvų vairuotojo mokymas
 • Autokrautuvo vairuotojo mokymas
 • Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymas
Miško darbai:
 • Miško ruošos darbų vadovo mokymas
 • Medkirčio mokymas
 • Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymas
 • Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymas
Darbai šuliniuose:
 • Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas
 • Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymas
Darbai iškasose:
 • Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo mokymas
 • Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymas
Kiti pavojingi darbai:
 • Darbuotojų, atliekantys krovos darbus rankomis, mokymas
 • Darbuotojų, dirbančių su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą, mokymas.
 • Krovinių prikabinėtojų (stropuotojų) mokymas.
 • Darbuotojų, dirbančius triukšme, mokymas.

Darbuotojų, dirbančių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, mokymas.

 • Parengsime darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programą atsižvelgiant į atliekamų darbų aplinką, naudojamą įrangą, veikiančius veiksnius. Taip pat paruošime kitus mokymams ir žinių tikrinimui reikalingus dokumentus..
 • Apmokysime įmonės darbuotojus Jūsų įmonėje arba mūsų mokymo patalpose.

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija

Ruošiame:

 1. Dokumentacija dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo ar jos funkcijų vykdymo.
 2. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašas.
 3. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos.
 4. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo ir atestavimo tvarka.
 5. Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymų įmonės viduje dokumentacija.
 6. Darbo tvarkos taisyklės.
 7. Pareiginiai nuostatai.
 8. Neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos dokumentacija.
 9. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų dokumentacija.
 10. Kenksmingų rizikos veiksnių, pagal kuriuos tikrinama darbuotojų sveikata, sąrašas; sveikatos tikrinimosi grafikas.
 11. Pavojingų darbų, atliekamų pagal paskyras – leidimus, tvarka.
 12. Profesinės rizikos vertinimas.
 13. Nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių išdavimo ir apskaitos dokumentacija.
 14. Tvarkomieji dokumentai, kuriais paskirstomos atsakomybės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
 15. ŽURNALAI:
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas.
 • Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas.
 • Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnalas.
 • Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatai, registracijos žurnalas.

 

Pastaba: tai nėra baigtinis reikalingų dokumentų sąrašas. Konkretūs reikalingi dokumentai  ruošiami priklausomai nuo vykdomų darbų ir naudojamų įrenginių.

Taip pat įmonės patalpose turi būti saugos ženklai, evakavimo planai, pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlė. Konsultuojame pildant Darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams deklaraciją. http://www.vdi.lt/EPDS/EPDS.aspx

Įmonės saugios būklės įvertinimas

UAB „Vitakonsult“ specialistai įvertina esamą šių sričių būklę įmonėje:

 • Darbų sauga;
 • Gaisrinė sauga;
 • Civilinė sauga;
 • Statinių techninė priežiūra;
 • Elektros ūkio priežiūra;
 • Aplinkosauga.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai atlieka šias funkcijas:
 • užtikriname teikiamų paslaugų atitikimą  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, darbo teisės aktų, saugos ir sveikatos darbe teisės aktų ir taisyklių reikalavimams;
 • dalyvaujame valstybinę kontrolę vykdančių institucijų patikrinimuose;
 • informuojame apie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, darbo teisės, priešgaisrinės saugos norminių aktų pasikeitimus;
 • konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais ir teikiame pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;
 • kontroliuojame darbuotojų instruktavimų vykdymą;
 • organizuojame darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
 • sudarome darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus,
 • analizuojame privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir teikiame siūlymus šių rekomendacijų įgyvendinimui;
 • organizuojame ir koordinuojame profesinės rizikos vertinimą įmonėje;
 • rengiame/atnaujiname įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;
 • konsultuojame parenkant ir įsigyjant asmenines apsaugos priemones, saugos ir sveikatos ženklus;
 • dalyvaujame tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus ir profesines ligas, analizuojame nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų aplinkybes ir priežastis, registruojame įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus;
 • rengiame nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuojame jų parengimą, kontroliuojame prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;
 • kontroliuojame darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;
 • organizuojame darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 •  taikome gerąją saugos ir sveikatos darbe praktiką.

Konsultavimas darbų saugos ir sveikatos klausimais

Mūsų įmonės specialistai, turintys ilgalaikę darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, konsultacijų metu suteikia išsamią informaciją įmonės vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, jiems rūpimais darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisinių santykių, priešgaisrinės saugos klausimais, pateikia pasiūlymus kaip spręsti jiems iškilusias problemas.

Konsultavimas tiriant nelaimingus atsitikimus

UAB „Vitakonsult“ specialistai, konsultuoja nelaimingų atsitikimų, incidentų  tyrimo klausimais:

 • konsultuojame aiškinantis nelaimingo atsitikimo, incidento aplinkybes ir nustatant priežastis;
 • padedame užpildyti nelaimingų atsitikimų N-1 (darbe), N-2 (pakeliui į/iš darbo) aktus, incidento tyrimo aktą;
 • patariame kokie papildomi dokumentai reikalingi nelaimingo atsitikimo, incidento tyrimui;
 • padedame numatyti prevencijos priemones;
 •  konsultuojame kokioms institucijoms reikia pristatyti nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagą.