Profesinė rizika

2015 spalio 24

darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika

ASMENŲ, DIRBANČIŲ DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS), PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Asmenys, norintys įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) ar dirbantys (toliau – darbuotojai) darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo […]

Profesinė rizika
2015 spalio 24

Profesinės rizikos vertinimo nuostatai

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961   PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO BENDRIEJI NUOSTATAI   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų (toliau – šie Nuostatai) paskirtis yra nustatyti bendrąją profesinės rizikos vertinimo tvarką įmonėse, įstaigose, organizacijose ar […]

Profesinė rizika
2015 spalio 24

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos

Įstatymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 70-3170   LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS   I SKYRIUS ĮSTATYMO PASKIRTIS, PAGRINDINĖS SĄVOKOS, ĮSTATYMO TAIKYMAS   1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šio Įstatymo paskirtis yra nustatyti: 1) teisines nuostatas ir reikalavimus siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės […]

Darbų Sauga, Profesinė rizika
2015 spalio 24

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 264 str.

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Žin. 2002, Nr. 64-2569; Žin. 2002, Nr.71-0 264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Darbdavys, vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principais, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, technologinių procesų bei darbo priemonių techniniais dokumentais: 1) įvertina […]

Profesinė rizika