Gaisrinė Sauga

2015 spalio 23

Priešgaisrinės saugos istatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225 Vilnius I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis Įstatymas nustato priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų funkcijas, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei pareigas priešgaisrinės saugos srityje. 2 straipsnis. […]

Gaisrinė Sauga
2015 spalio 22

Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės

GESINTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato privalomus reikalavimus gesintuvų savininkams (naudotojams) bei gesintuvų techninę priežiūrą atliekantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO), Europos standartizacijos komiteto (CEN) standartų nuostatomis.   II. BENDRIEJI GESINTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI   […]

Gaisrinė Sauga
2015 spalio 22

Priešgaisrinės saugos mokymo programų kriterijai

  KRITERIJAI ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS, KURIŲ VADOVAI TURI BAIGTI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS KURSĄ   1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų. 2. Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 […]

Gaisrinė Sauga
2015 spalio 22

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

  BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys. 2. Be šių taisyklių, būtina laikytis kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų […]

Gaisrinė Sauga