Darbų Sauga

2015 spalio 24

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos

Įstatymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 70-3170   LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS   I SKYRIUS ĮSTATYMO PASKIRTIS, PAGRINDINĖS SĄVOKOS, ĮSTATYMO TAIKYMAS   1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šio Įstatymo paskirtis yra nustatyti: 1) teisines nuostatas ir reikalavimus siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės […]

Darbų Sauga, Profesinė rizika