admin vartotojo įrašai

Apie admin

2016 rugsėjo 6

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/ Suvestinė redakcija nuo 2015-12-03 iki 2016-10-31   Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 64-1914; Žin. 2000, Nr.68-0, i. k. 1001010ISTAIII-1835   Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-01-01: Nr. IX-1889, 2003-12-11, Žin., 2003, Nr. 123-5574 (2003-12-30), atitaisymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 33   LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS   2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius […]

Įstatų keitimas
2015 spalio 24

darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika

ASMENŲ, DIRBANČIŲ DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS), PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Asmenys, norintys įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) ar dirbantys (toliau – darbuotojai) darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo […]

Profesinė rizika
2015 spalio 24

Profesinės rizikos vertinimo nuostatai

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961   PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO BENDRIEJI NUOSTATAI   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų (toliau – šie Nuostatai) paskirtis yra nustatyti bendrąją profesinės rizikos vertinimo tvarką įmonėse, įstaigose, organizacijose ar […]

Profesinė rizika
2015 spalio 24

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos

Įstatymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 70-3170   LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS   I SKYRIUS ĮSTATYMO PASKIRTIS, PAGRINDINĖS SĄVOKOS, ĮSTATYMO TAIKYMAS   1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šio Įstatymo paskirtis yra nustatyti: 1) teisines nuostatas ir reikalavimus siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės […]

Darbų Sauga, Profesinė rizika
2015 spalio 24

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 264 str.

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Žin. 2002, Nr. 64-2569; Žin. 2002, Nr.71-0 264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Darbdavys, vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principais, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, technologinių procesų bei darbo priemonių techniniais dokumentais: 1) įvertina […]

Profesinė rizika
2015 spalio 23

Priešgaisrinės saugos istatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225 Vilnius I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis Įstatymas nustato priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų funkcijas, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei pareigas priešgaisrinės saugos srityje. 2 straipsnis. […]

Gaisrinė Sauga
2015 spalio 22

Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės

GESINTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato privalomus reikalavimus gesintuvų savininkams (naudotojams) bei gesintuvų techninę priežiūrą atliekantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO), Europos standartizacijos komiteto (CEN) standartų nuostatomis.   II. BENDRIEJI GESINTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI   […]

Gaisrinė Sauga
2015 spalio 22

Priešgaisrinės saugos mokymo programų kriterijai

  KRITERIJAI ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS, KURIŲ VADOVAI TURI BAIGTI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS KURSĄ   1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų. 2. Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 […]

Gaisrinė Sauga
2015 spalio 22

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

  BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys. 2. Be šių taisyklių, būtina laikytis kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų […]

Gaisrinė Sauga